Het Spinhuis

Bewegingsleer met Bilwet [21-3 20:00]

Bewegingsleer is waarschijnlijk het beste boek geschreven over de Amsterdamse kraakbeweging van de jaren ’80. Geschreven door mensen vanuit de beweging zelf. Ongecensureerd en geen revisionistische geschiedschrijving die het verleden poogt te rationaliseren of te romantiseren. Gebaseerd op de ervaringen van de mensen die erbij waren bij de ontruimingen van de Groote Keyser en de Vogelstruys, de brand in Kedichem, de dood van Hans Kok en de interne oorlog met de PVK. Bewegingsleer is echter ook een theorie over de dynamiek tussen sociale bewegingen en media en over hoe beweging opgang komt in de buitenmediale realiteit.

Deze avond willen we nodeloze nostalgie vermijden en ons ook richten op het nu en de beweging van de afgelopen jaren.

Bilwet onstond in 1983 en wou BEoefening ILlegale WETenschappen bevorderen door middel van lezingen, boekwerken, wisselende kontakten, radioprogramma’s, reizen, manifesten, telefoongesprekken en vertalingen. Alle teksten en boeken (inclusief Bewegingsleer) vallen hier terug te lezen:http://www.thing.desk.nl/bilwet/

Uit het voorwoord: “Bilwet’s Bewegingsleer doet geen poging de massaspektakels achteraf te legitimeren door er een sociale draai aan te geven. Het is evenmin een geschiedenisboek, al staat het ook stapelbol bizarre en absurde anekdotes; het is vooral Leerboek waarin de begrippen massa & beweging hoofdstuksgewijs volgens de methode der toegepaste kasuãstiek tegenover elkaar worden gesteld. Zo wordt voorkomen dat de Leer in sociale therapie uitmondt. Daarom is het ook geen theoretische akrobatiek geworden. De theorie, de Bewegingsleer, is radikaal weggeharkt en bij mekaar geveegd in het openings- en slothoofdstuk. Wat in de tussenliggende hoofdstukken aan theorie overblijft is de wijze waarop bepaalde gebeurtenissen wel en niet beschreven worden en de koppelingen tussen de verschillende beschrijvingen. De meeslepende verhalen die zo ontstaan krijgen door deze ‘afwezigheid’ van theorie een opmerkelijke helderheid. Tegelijkertijd kenmerkt de Bewegingsleer zich door een enorme vaart en snelheid. Ze produceert een lawaai dat doet denken aan de toeters & bellen van de kraakhouseparties, terwijl de nieuwe sociale theorie juist voorkeur heeft voor de stilte van de rouwkamer. De rook die de Bewegingsleer (als elke goede theorie) uitstoot, ruikt niet naar wierook, mirre ende stofgoud, doch naar traangas, autoband en matras. De bewegingsrook is dan ook een wolk die het eigen onvermogen wil verhullen, maar een signaal dat iets gaande is. En wij zijn erbij.”

Read Me Leave comment

Toekomst Torensluis: Stadsdeel kiest exclusief voor de grachtengordel

Toekomst Torensluis: Stadsdeel kiest exclusief voor de grachtengordel

Vanavond heeft het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum besloten over de toekomst van van de Torensluis. In plaats van ons ingediende voorstel kiest men voor onze voormalige onderhandelingspartners. Het stadsdeel wil op korte termijn beginnen met de renovatie, hierna kunnen de buurtgroepen het huurcontract tekenen (zie hier voor de documenten). Zodra de benodigde vergunningen verkregen zijn (naar verwachting mei/juni) zouden wij de ruimte moeten verlaten.

De onderhandelingen over een gezamenlijk plan voor toekomstig gebruik van de ruimte waren in verregaand stadium toen eind november 2016 StadsdorpBuurt7 en Brug9buurt zich terugtrokken. Het bleek dat zij niet de handtekening wilden zetten onder ons gezamenlijk opgestelde plan omdat zij een eigen voorstel wilden indienen.

Omdat het Spinhuis Collectief de ruimte wil behouden voor verschillende groepen, hebben ook wij onze ideeën uitgewerkt in een voorstel met onze visie op de toekomst van de Torensluis. Wij zijn opzoek gegaan naar andere maatschappelijke initiatieven voor mogelijke samenwerkingsverbanden. Wijkcentrum D’Oude Stadt en Stichting Het Gespuis, door de vercommercialisering van de binnenstad allebei gedwongen om een nieuwe ruimte te vinden, hebben kenbaar gemaakt dat zij met ons wilden samenwerken.

Wij vinden het uitermate belangrijk dat de ruimte op de lange termijn behouden blijft voor buurt én stad. Dat het een podium blijft bieden voor debat, discussie en cultuur. Dat het een plek blijft waar ook gemarginaliseerde en minder bedeelde groepen uit de omgeving samen kunnen komen. Een plek waar niet alleen voor buurtbewoners, maar voor iedereen, ongeacht sociale status, een plaats is. Een plek waar iedereen kan rekenen op een menswaardige behandeling. Het  voorstel dat we eind vorig jaar hebben ingediend valt hier terug te lezen.  

Het is teleurstellend dat het er op lijkt dat dit niet gerealiseerd zal worden.Talloze uren hebben wij aan tafel gezeten met Brug9buurt en StadsdorpBuurt7. Terugkijkend lijkt het erop dat er nooit de intentie was om er daadwerkelijk samen uit te komen. Terwijl wij tegelijkertijd bezig waren om een sociaal centrum met een druk programma draaiende te houden, bleef het onduidelijk hoe de andere groepen precies invulling wilden bieden aan de ruimte, wat voor programma er zou komen en hoe men de plek draaiende wou houden.

Brug9buurt bleek een éénmansclubje te zijn dat zich richt op de ´ondernemende´ buurtbewoners binnen een 150m radius van de Torensluis. In de geschiedenis van deze éénmans-buurtgroep heeft het slechts één activiteit georganiseerd, met als uitdrukkelijk doel in de toekomst de Torensluis te mogen exploiteren. Hierdoor kregen we de indruk dat deze ondernemer de noemer ´buurt´ gebruikt voor eigen commercieel belang. Tijdens de onderhandelingen kwam hij niet met concrete ideeën voor het programma, maar verdedigde hij wel consequent de optie tot commerciële verhuur.

Toen de onderhandelingsgesprekken al enkele maanden gaande waren werd de achtergrond van Brug9buurt duidelijk. De man achter Brug9buurt, Peter Hagendoorn, sprong ineens tevoorschijn als zoon van de eigenaar bij de kraak-actie van de Wijde Heisteeg 7. Hij bleek samen met zijn vader te rentenieren op allerlei vastgoed in de binnenstad en een verleden te hebben van het laten verkrotten van monumentale panden, langdurige leegstand en het wegpesten van huurders door onderhoudsverzuim (Zie 1 2 3). En zo iemand wil een buurtcentrum beginnen in de monumentale ruimte van de Torensluis?

Onlangs kregen wij  hier wat meer inzicht over. Op hun website verscheen ‘Sven’ ineens als initiatiefnemer van Brug9buurt, terwijl wij, in meer dan een jaar van intensief contact met Brug9buurt, deze persoon niet hebben mogen ontmoeten. Door middel van wat digitaal speurwerk kwamen wij erachter dat dit Sven Pinck bleek te zijn, oprichter van Hollandse Pepers, een human-resource management consultancy bedrijf dat zich op de Singel bevindt keurig binnen de Brug9buurt radius. Verder is hij voorzitter van een netwerkorganisatie voor HR-professionals. Zijn dit de ‘ondernemende’ buurtbewoners die binnenkort hun netwerkevents moeten kunnen organiseren op een unieke 17e eeuwse locatie?

In het voorstel dat nu de voorkeur heeft gekregen van het stadsdeel zou dit in ieder geval kunnen. Uitgangspunt is dat de ‘ondernemende’ bewoners en winkeliers uit Buurt7 gratis van de Torensluis ruimten gebruik kunnen maken na een kleine jaarlijkse donatie. De Torensluis valt binnen Buurt7, wat de naam voor het Noordelijke deel van de Westelijke grachtengordel en waar zo´n 7000 mensen wonen. Buurt6 begint echter amper 200m zuidelijk vanaf de Torensluis. Hun voorstel is echter dat de Torensluis exclusief wordt voor dit specifieke gedeelte van de grachtengordel.

Wij hebben altijd gevonden dat de Torensluis er voor de stad moet zijn en niet enkel voor de mensen die het privilege hebben om in de grachtengordel te wonen. Natuurlijk moeten de direct omwonenden zich welkom voelen bij de Torensluis. Wij hebben dat dan ook de afgelopen anderhalf jaar in de gekraakte situatie iedereen welkom geheten, en verscheidene buurtbewoners komen geregeld langs en hebben activiteiten georganiseerd in de ruimte.  

Wat ons betreft heeft men een weinig inclusieve blik van wat ‘de buurt’ precies is. De studenten van het PC Hoofthuis blijken niet bij de buurt te horen. Groepen die in deze samenleving toch al behoorlijk gemarginaliseerd worden jaagt men liever weg. Wat ons betreft blijft de Torensluis een ruimte waar juist minder bedeelde groepen welkom zijn en waar mensen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen elkaar kunnen ontmoeten (Zie hoofdstuk 5 van ons voorstel).

Door Disneyficering, hypergentrificatie en de voortschrijdende totale uitverkoop van de stad wordt Amsterdam steeds minder divers en toegankelijk voor politieke en maatschappelijke initiatieven. Wat een plek betaalbare plek in de binnenstad had kunnen blijven voor debat, discussie en cultuur wordt wat het stadsdeel betreft exclusief voor een specifiek gedeelte van de grachtengordel. Zonder ruimte voor politiek. Ontoegankelijk (of in ieder geval niet bedoeld) voor de rest van de stad.

De komende maanden pakken wij in ieder geval de draad weer op! Zoals eerder aangekondigd willen wij het groeiende verzet tegen de uitverkoop van de stad helpen vormgeven. Tegen gentrificatie, de afbraak van sociale huisvesting, de massale toerisme-industrie en het verdwijnen van vrijplaatsen en alternatieve cultuur. Dit zullen wij doen in onze programmering de komende maanden, maar ook daarbuiten. Alle hulp is daarbij welkom. Het programma voor de komende maand staat in ieder geval al online. Wordt vervolgd!

Read Me Leave comment

Statement Spinhuis Collectief 28/2 in English

Statement Spinhuis Collectief 28/2 in English

Last night the Dagelijks Bestuur of the Central city district made a decision about the future of the Torensluis. The district wants to begin renovations soon, after which neighborhood groups will be abloe to sign a contract with them. As soon as the necessary permits have been obtained (which will probably be around May or June), the district will no longer tolerate us in the space.

The negotiations about a joint plan for the future use of the space were reaching their final stage in November 2016 when our negotiating partners, Stadsdorp 7 and Brug9buurt abruptly left the talks. It turned out that they did not want to sign our jointly devised plan because they wanted to submit their own proposal.

Contrary to the proposal of our former negotiating partners, the Spinhuis Collective wanted to keep the space open for use by a range of groups. We therefore saw the necessity of submitting our own proposal, in which we articulated our vision about public space in the city, specifically in the Torensluis. We therefore went in search of other socially engaged projects for possible collaborations. Neighborhood center D’Oude Stadt and Stichting Het Gespuis, both of whom have been forced to find a new space because of the commercialization of the city center, indicated their willingness to work with us in the future.

For us it is highly important that the space under the bridge is maintained for the neighborhood and the city; that it continues to facilitate debates, discussions, and cultural activities; that it continues to be a place where marginalized social groups can come together. A place where there is room for everyone, not just immediate neighbors living in canal houses. A place where we treat one another with respect and dignity, regardless of social status. You can read the proposal we submitted to the municipality here (in Dutch): spinhuis.org/status/.

It is disappointing that this proposal will not be realized. We spent countless hours talking with Brug9buurt and StadsdorpBuurt7. Looking back now it appears that these groups were never serious about reaching an agreement. While we were busy running a bustling social center with a full program, it was unclear what the other groups actually wanted to do with the space, what kind of program they envisioned, and how they would keep the place running.

Brug9buurt turned out to be the pet project of a local business owner, Peter Hagendoorn. It focused on the “entrepreneurial” inhabitants within 150 meters of the Torensluis, i.e. its businesses. In its entire history, Buurt9buurt organized just one actual event, with the clear intent to claim the Torensluis for its own use in the future. We got the impression that this business owner is using the neighborhood as a tool for his own commercial schemes. During the negotiations he never came with concrete ideas about the program, but was insistent on keeping open the option of commercial subletting.

In time, more details about Peter Hagendoorn surfaced. He turned out to extract rent from a number of properties in central Amsterdam in a family venture with his father. He has a history of letting monumental buildings go to waste, leaving properties empty in the middle of a housing crisis, and getting rid of renters by failing to keep up on maintenance. What could such a figure want with the monumental Torensluis?

Recently we obtained some more clues. On their website, a certain “Sven” suddenly appeared as co-initiator of Brug9buurt, while we, in more than a year of close contact with Brug9buurt never met this person. Through some investigative online work we found out that this was Sven Pinck, owner of Hollandse Pepers, a human resource consultancy company based just inside the 150 meter radius that Peter Hagendoorn devised- not so arbitrarily, it turned out. He is also the chair of a networking organization for HR professionals. Are these the “entrepreneurial” inhabitants that will soon be able to host their nefarious networking events at this unique 17th century location?

The proposal that the district has now accepted leaves a lot of room for exploitation by these business owners. After a small yearly donation, neighboring businesses will be able to use the space for free. The future clientele will be exclusive. The bridge is located within Buurt7, the northern end of the western canal ring. Population: 7000. The area known as Buurt 6 starts not more than 200 meters south of the Torensluis, but the inhabitants of this area are excluded from the proposal.

We have always believed that the Torensluis should be for the city, and not just for the people who are privileged enough to be able to afford canal houses. Of course immediate neighbors should feel welcome in the Torensluis. Over the past year and half we have welcomed all sorts, and our neighbors frequently come to our events, and have occasionally even organized their own. Brug9buurt’s proposal has a very circumscribed vision of who counts as being part of the neighborhood. Those studying at PC Hoofthuis apparently do not belong to the neighborhood. They would rather chase away groups that are already pushed out of our society ( http://www.brug9buurt.nl/melding-problemen-openbare-ruimte.php). And this while, in our opinion, the Torensluis should remain a place where people that usually do not come into contact can meet one another and work on a shared future.

Through the continuing sell-off of Amsterdam, through Disneyfication and hypergentrification, the city is becoming less and less diverse. There is no longer any room for social and political initiatives. What could have been a non-commercial and accessible place in the city center, what could have been kept open for debate, discussion, and culture, is now being given to a specific part of the canal ring by the district council. It will be inaccessible for the rest of the city.

But the coming months we will be active again! As announced earlier, we want to contribute to the growing resistance against the sell-off of the city. Against gentrification, against the destruction of social housing, against the massive tourist industry, and against the disappearance of alternative culture. We will do this in our program in the coming months, but also (especially!) outside of it, on the streets and in social movements.

Here is our program for the coming month: http://spinhuis.org/programma-maart/

Get involved! Send us a message if you want to organize something, or help us agitate against gentrification and commercialization.

Read Me Leave comment

Programma Maart

En eindelijk hebben we weer een programma. Hier is de poster voor maart. We hebben ook een updates over onze situatie, statement daarover komt morgen!

—-

And finally we have a program again. Here’s the poster for March. We also have some updates, statement will follow tomorrow.

Read Me Leave comment

AT5 Straten van Amsterdam – Torensluis

Een weekje geleden kwam AT5 bij ons langs in de Torensluis voor een item over de geschiedenis van de brug. Het item staat nu online, kijk het hier terug: http://www.at5.nl/gemist/tv/272/25346/-

Read Me Leave comment

Statement over de bedreiging van ons voortbestaan

Het voortbestaan van het Spinhuis wordt bedreigd. Wij hebben het afgelopen jaar onze ruimte met veel plezier opnieuw toegankelijk gemaakt voor discussie, debat en cultuur. Met de heropening hebben wij de uitverkoop van de binnenstad een bescheiden halt toe geroepen. Ouderen, buurtbewoners, verdwaalde toeristen en studenten: talloze mensen konden voor het eerst sinds jaren weer zien wat voor moois er al die tijd onder de Torensluis verstopt was. Wij hebben studieverenigingen, bewonerscommissies, activistische groepjes, buren en comités geholpen met het realiseren van hun activiteit in onze ruimte. Zelf hebben we lezingen, volkskeukens en filmavonden georganiseerd waar uiteenlopende mensen op af kwamen dankzij uitnodigingen in de buurtbrief en op social media. Dit soort sociale centra zijn broodnodig om de verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden en van verscheidene generaties met elkaar te verbinden. Ruimtes als deze moeten niet commercieel zijn.

Of de Torensluis ruimte niet-commercieel blijft, is echter maar de vraag. Er gaan geruchten rond over de groeiende onzekerheid van ons voortbestaan. Het is daarom de hoogste tijd om publiekelijk te maken wat er het afgelopen jaar in de achtergrond plaatsvond. Een paar maanden nadat wij de ruimte in september 2015 betrokken introduceerde de gemeente, eigenaar van de ruimte, de twee buurtgroepen StadsdorpBuurt7 en Brug9Buurt aan ons. Met zijn drieën kregen we de opdracht tot een gezamenlijk plan te komen over een toekomstige invulling van de Torensluis. Wij hebben hier veel energie in gestoken om te kijken of we tot een overeenkomst konden komen. Met hulp en ondersteuning van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben we hard gewerkt aan een plan waar ieder zich in kon vinden. We waren in een vergevorderd stadium van het proces: gezamenlijk zouden we een stichting vormen en de ruimte gezamenlijk beheren en invullen. Net als de andere groepen zijn we vaak bijeengekomen met elkaar, zijn we bij de bijeenkomsten en vergaderingen geweest en hebben we concessies gedaan en aanpassingen gesuggereerd. Wij verheugden ons een gezamenlijk plan te kunnen ondertekenen. Eind november, op het moment dat dat zou gebeuren, bleek dat onterecht. De andere partijen trokken zich terug.

Nadat de buurtgroepen zich terug trokken uit de onderhandelingen, hoorden we via-via dat het mogelijk was een eigen plan in te dienen. Na de initiële schok dat achter onze rug om alsnog over de toekomst van het pand gepraat werd, hebben wij daarom een eigen voorstel geschreven. Het Spinhuis Collectief vind het belangrijk dat er een plek is voor iedereen. Dat er in de stad plaats is voor debat, discussie en cultuur. Een ruimte waar niet consumptie, maar contact tussen mensen voorop staat. Waar publiek niet staat voor klapvee, maar voor het algemeen belang. Al meer dan een jaar bieden wij die plek. En dat is broodnodig. Onlangs gaf Huurdersvereniging Centrum in een brief richting het gemeentebestuur aan dat de commercialisering van de publieke ruimte moet stoppen. Daarnaast zijn er verscheidene organisaties, die net als wij een cultureel en maatschappelijk belang dienen, vaak met een veel langer en formeler bestaan dan het onze, die geconfronteerd met de verregaande commercialisatie van de binnenstad. Wijkcentrum D’Oude Stadt is gedwongen op zoek te gaan naar een nieuwe plek door de vervijfvoudiging van haar huur. Ook Stichting Het Gespuis, die al sinds 1997 talloze maatschappelijk, politieke en culturele jongerenorganisaties met haar ruimte faciliteert, wordt geconfronteerd met het aflopen van haar huurcontract medio 2018. Beide organisaties hebben kenbaar gemaakt dat zij met ons willen samenwerken en in overleg willen over een toekomstige invulling van de ruimte. Het door ons geschreven voorstel is nu te lezen op onze website: http://spinhuis.org/status/

Het gaat echter over meer dan ons verblijf in de Torensluis. Onze kraak is een protest. Het Spinhuis Collectief wil voorkomen dat de Amsterdamse binnenstad straks een aangeharkt museum is enkel voor toeristen en de rijke elite. Wij bieden weerstand aan de commercialisering van de Amsterdamse binnenstad. Onze toekomst is dan ook verbonden met de vraag: van wie is de stad? Is de stad nog van al haar diverse inwoners? Of is de stad van een groeiende renteniers-klasse, van vlotte vastgoedjongens en hotelexploitanten? De gemeente Amsterdam lijkt soms, met haar beleidskeuzes en citybranding, dat laatste te vinden.

Hier maken wij ons grote zorgen over. Net als over de afbraak van de sociale huisvesting, het massa-toerisme, het verdwijnen van vrijplaatsen en alternatieve cultuur, de precarisering van een nieuwe generatie door middel van flexcontracten en het schuldenstelsel, en de groeiende repressie van ‘ongewilde’ inwoners en minderheden. Daarom richten wij ons de komende tijd op deze problematiek. En alle hulp daarbij is welkom. Samen met buurtbewoners, studenten, bezoekers, en alle anderen willen we antwoorden formuleren en het groeiende verzet helpen vormgeven. Houdt ons in de gaten en doe met ons mee!

Read Me Leave comment

Sunday 12 december: Audience Emancipated: The Struggle for the Emek Movie Theater

15321461_10154103233047544_849606634_oTitle: Audience Emancipated: The Struggle for the Emek Movie Theater
Running time: 48 minutes
Film genre: Documentary
Language: Turkish, English (with English subtitles)
Production: Emek Bizim İstanbul Bizim initiativeПамятники

Audience Emancipated: The Struggle for the Emek Movie Theater chronicles one of the most prominent struggles that took place in the heart of Istanbul and paved the way to the Gezi Resistance. It tells the struggle around Emek Theater, which is demolished against people’s consent and common good, and turned into a shopping mall, through the eyes of the activists and spectators. The film consists of the footage people who joined the struggle collected, and in this sense, aims to reflect the commonimagination of the people who defended their right to the city. It carries the idea of a new publicness that gained visibility with the Gezi Resistance to the cinema screen through a political mobilization for cinema itself.

The makers will be there for q&a and we will facilitate a collective discussion afterwards.


Bio of Emek Bizim İstanbul Bizim:
Emek Bizim İstanbul Bizim is an initiative that was formed in 2010 to organize demonstrations and events against the demolition of Emek Movie Theater in Beyoglu, Istanbul. Since 2013, the initiative collected video and sound recordings of the demonstrations, made by activists and various filmmakers, which then turned into the documentary Audience Emancipated: The Struggle for the Emek Movie Theater.

 

Read Me Leave comment

October Poster

A little bit later than planned, but here’s our October poster! As always, we have lots of last-minute events and there are several likely events in the next few weeks that are not 100% confirmed yet, so they’re not on the poster. So keep an eye on radar.squat.net and the facebook page!http://infolio-rg.ru

spinhuis october november poster colour

Read Me Leave comment

Final Exhibition Party with Capsular and Suzewind

14571949_1037990559632284_1686361264_o

___________October 15th
Final Exhibition party
Experimntal Photography Workshops
Doors 17:00

BANDS:
20:00>> Capsular
https://capsular.bandcamp.com/
21:00>> Suzewind
http://suzewind.com/

EXPO

<img class="alignnone size-full wp-image-424" src="http://spinhuis.org/wp-content/uploads/2016/10/14705821_1047512438680096_89906727529446393_n.jpg" alt="14705821_1047512438680096_89906727529446393_n" width="720" height="960" srcset="http://spinhuis.org/wp-content/uploads/2016/10/14705821_1047512438680096_89906727529446393_n.jpg 720w, http://spinhuis.org/wp-content/uploads/2016/10/14705821_1047512438680096_89906727529446393_n-225×300 helpful hints.jpg 225w” sizes=”(max-width: 720px) 100vw, 720px” />

Read Me Leave comment

Benefit: Gouda against state oppression

SquatLogosmall_1_0http://ragrani.ru

Recently there was a squatting action in Gouda, to which the police reacted by immediately evicting the building. This is the second time that they have shown this absurd amount of police oppression in the last few months. So it’s time for some solidarity!
We’re raising some money for legal costs, and also just to be able to keep up the fight with our comrades in Gouda.
Come and enjoy a VoKu at 19:00,
The Anarchist quiz show
Bivak Boys Are performing
DJ’s Bray King & Barri Kees Sjon are playing a set.

 

Read Me Leave comment